เคล็ดลับต้องรู้ ทำงานกับครอบครัวอย่างไรให้ราบรื่น
ครอบครัว

เคล็ดลับต้องรู้ ทำงานกับครอบครัวอย่างไรให้ราบรื่น

การทำธุรกิจกับครอบครัว มีข้อดีที่สามารถสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างที่เห็นว่าบางกิจการมีการสืบทอดมาถึง 3 ชั่วอายุคน ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลาน

แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาไม่ราบรื่นในการทำธุรกิจกับครอบครัว ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ดลับเพื่อให้คุณนำไปประยุกต์กับการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ดังนี้

รับฟังกัน

การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นรากฐานของการทำธุรกิจในครอบครัว เนื่องจากธุรกิจในระบบครอบครัวมีคนหลาย Generation มาทำงานร่วมกัน จะมีวิธีการคิดและการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย แล้วหาข้อสรุปที่เป็นกลางประนีประนอมกับทุกฝ่าย

ตัวอย่างเช่น การนำข้อคิดเห็นของคนรุ่นเก่าเชิงประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผนวกเข้ากับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5g ที่คนรุ่นใหม่มีความสนใจและช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจได้ เช่นนี้จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีความสุขในทุกวันยิ่งขึ้น

สร้างมาตรฐานในการให้ค่าตอบแทน

ประเด็นสำคัญมากเนื่องจากเป็นบริษัทจะมีการประเมินผลงานตามศักยภาพและความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน สามารถเลื่อนขั้นหรือย้ายตำแหน่งหากทำงานดีขึ้นหรือเลวลง แต่ในระบบครอบครัวจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้

จึงต้องใช้หลักการสร้างมาตรฐานให้ผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ควรระบุหน้าที่ของงานที่ต้องทำ และเงินเดือนประจำตำแหน่งนั้น ๆ ไว้ตั้งแต่ต้น สมาชิกท่านใดทำงานมากก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสมกับความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยป้องกันความบาดหมาง ขาดความสามัคคีภายในครอบครัวได้ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลในทางธุรกิจเป็นความลับที่รู้เฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแบบครอบครัว การรักษาความลับให้อยู่แต่เฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องยาก มักจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือความคลางแคลงใจ ไม่ไว้วางใจต่อกันได้

จึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจให้ทุกคนได้รับทราบเท่าเทียมกัน ในประเด็นที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นความลับขั้นสูงอาจจะต้องมีการทำสัญญาตามกฎหมายกำกับ โดยต้องมีการจ้างทนายที่ทุกคนในครอบครัวเห็นพ้องต้องกันในความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ ซึ่งก็จะทำให้ลดปัญหาความลับของธุรกิจรั่วไหลในอนาคตได้ด้วย

จะเห็นได้ว่าเคล็ดลับที่เรากล่าวมา เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับประยุกต์กับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของธุรกิจได้ เราเชื่อว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและราบรื่นได้ ต้องเริ่มจากการบริหารคนให้มีความสุขในการทำงานร่วมกันด้วย